1. Klachtenreglement Harmonie. Taal & Cultuur B.V.

Harmonie: Taal & Cultuur doet er alles aan om de kwaliteit van haar dienstverlening op een hoog niveau te
houden en te voldoen aan de verwachtingen van haar klanten en opdrachtgevers. 

Harmonie: Taal & Cultuur is zich er echter van bewust dat de door haar geleverde diensten voornamelijk bestaan uit
mensenwerk en dat het daarom niet uit te sluiten valt dat klanten en/of opdrachtgevers in
voorkomende gevallen niet tevreden zijn over de geleverde diensten. Hierover kan op verschillende
manieren overlegd worden met personeel en/of de directie van Harmonie:. Taal & Cultuur. Maar er bestaat
ook de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen conform dit klachtenreglement.
Artikel 1. Publicatie
Het klachtenreglement (dit document) is opvraagbaar bij Harmonie: Taal & Cultuur te downloaden van de
website van Harmonie: Taal & Cultuur en wordt verstrekt aan iedere klant (cursist) als bijlage bij het
cursuscontract.
Artikel 2. Het indienen van een officiële klacht
Onder officiële klacht wordt verstaan: een schriftelijke uitlating van ongenoegen, door de cliënt of
diens vertegenwoordiger als zodanig kenbaar gemaakt bij Harmonie: Taal & Cultuur Het indienen van een
officiële klacht dient schriftelijk te gebeuren. Download wel de formulier door hier te klikken.

Dat kan zowel per brief als per e-mail:
• Prins Mauritslaan 13-27, 1171 LP Badhoevedorp

t.a.v. de directie

• Per e-mail naar info@harmonietaal.nl     t.a.v. de directie
Vermeld in uw schrijven minimaal de volgende onderdelen:
• Uw naam en adres
• Datum van schrijven
• Een omschrijving van uw klacht
Artikel 3.Klachten termijn
Uiterlijk 8 weken na het voorval en/of nalaten van Harmonie: Taal & Cultuur dient de klacht te zijn ontvangen
door Harmonie: Taal & Cultuur Klachten die na 8 weken of langer worden ingediend kunnen door de directie
als niet ontvankelijk worden verklaard. Indien de indiener geen kennis had kunnen hebben van het
voorval gaat de periode van 8 weken in vanaf het moment dat de indiener wel kennis had kunnen
nemen van het voorval.
Artikel 4.Klachtenprocedure
De volgende klachtenprocedure is van toepassing:
1. De directie van Harmonie: Taal & Cultuur coördineert die klachtenafhandeling.
2. De indiener van de klacht wordt binnen twee weken na ontvangst van de klacht op de hoogste
gesteld van ontvangst en wordt daarbij geïnformeerd over de vervolgstappen.
3. Wanneer een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt de indiener van de klacht
hiervan binnen twee weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.
4. De klacht wordt in behandeling genomen door een medewerker die zelf niet betrokken is
geweest bij het ontstaan van de klacht.
5. De indiener van de klacht ontvangt binnen zes weken na ontvangst van de klacht bericht
over de afhandeling van de klacht. Indien de klacht nog niet (volledig) is afgehandeld wordt
bericht gegeven over de actuele stand van zaken en wordt aangegeven wanneer de klacht
definitief zal zijn afgehandeld. Het streven is om klachten binnen zes weken na ontvangst af
te handelen.
6. De directie is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen indien:
– met zekerheid vaststaat dat Harmonie: Taal & Cultuur of een organisatie of persoon die in
opdracht van Harmonie: Taal & Cultuur werkzaamheden heeft verricht aan de klant niet het
onderwerp van de klacht is.
– de klacht betrekking heeft op een voorval dat reeds in een eerdere ingediende klacht
is afgehandeld;
– het voorval waar de klacht voor wordt ingediend langer dan een jaar geleden heeft plaats gevonden;

op verzoek van de officier van justitie de procedure te maken heeft met een
opsporing of vervolging op bevel van de officier van justitie.
7. De indienende partij kan in de gelegenheid worden gesteld gehoord te worden.
8. Plaats en tijdstip worden door de behandelaar bepaald. Alle partijen kunnen op verzoek
inzage krijgen in alle relevante stukken die betrekking hebben op de klacht.
9. Plaats en tijdstip van de ter inzage legging worden door de behandelaar bepaald.
10. Iedere partij kan voor eigen rekening getuigen en deskundigen meebrengen.
11. Van het horen wordt verslag gedaan waarvan een kopie zal worden verstrekt aan alle
partijen.
Artikel 5. Registratie van klachten
Harmonie: taal en cultuur b.v registreert van ingediende klachten de aard, de omschrijving, de omvang, de
gevolgen, ondernomen acties en de uitkomsten. Ten behoeve van het keurmerk inburgeren wordt
(een deel van) deze informatie gedeeld met Blik op Werk. Klachten worden vertrouwelijk behandeld
en worden bewaard voor een termijn van maximaal 24 maanden.
Artikel 6. Geschillen
Indien de indiener van de klacht het niet eens is met de afhandeling van de klacht kan hij/zij dit
bekend maken bij de directie van Harmonie: Taal & Cultuur. Deze zal vervolgens vaststellen of de
klachtenprocedure opnieuw gestart kan worden waarbij een andere behandelaar wordt aangesteld.
Mocht het opnieuw in behandeling nemen van de klacht niet tot de mogelijkheden behoren, dan kan
de indiener zich melden bij de klachtenlijn van Blik op Werk:
Emailadres: klachten@ikwilinburgeren.nl
Telefoon: 030 – 3030 645
Inhoudelijke informatie met betrekking tot de klacht wordt in dergelijke gevallen overgedragen aan
Blik op werk.

Laatst bewerkt op januari 2023